011.jpg

Opis projektu


Mistrzostwa Polski w Karach Mazurowych to dwudniowe, ogólnopolskie wydarzenie promujące pokazy tańca narodowego Mazura w 4-ro parowej formie salonowej tzw. karach mazurowych organizowane wspólnie z CIOFF-em – partnerem Merytorycznym wydarzenia. Zadanie realizowane będzie w dniach 24 – 25 listopada 2012 r. w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie, na hali sportowej, która po przeobrażeniach scenograficznych przeniesie nas w czasy XIX-wiecznej Polski.

Kara mazurowe to pokazy tego tańca w 4 - ro parowych układach choreograficznych. W swojej odmianie dworskiej i salonowej stanowiły one od XVI wieku do 1939 roku jeden z podstawowych punktów programu każdego balu, tak w polskim jak i w paryskim czy petersburskim salonie. Chcemy wskrzesić ten piękny obyczaj. Pokazać go w trzech odsłonach. Pierwszej – w formie konkursu ocenianego przez jury, drugiej – w formie  prezentacji na balu a w trzeciej przybliżyć świat salonów XVIII i XIX wiecznej Europy poprzez etykiety i zwyczaje tamtych dni.

Projekt wpisuje się w aktualny proces ochrony niematerialnego dziedzictwa narodowego i ratyfikacji przez Polskę konwencji UNESCO. Organizacja Mistrzostw Polski w Karach Mazurowych przyczyni się do ochrony przed zapomnieniem pięknego polskiego obyczaju tańczenia na balach polskich tańców narodowych – Poloneza i Mazura. Przypomni, że umiejętnościami tańczenia Mazura legitymowała się wykształcona młodzież polska XX wieku.

CEL PROJEKTU
Celem strategicznym projektu jest pokazanie dziedzictwa tańców narodowych tańczonych w formach salonowo – towarzyskich.
Cele operacyjne:
•    popularyzacja, wszelkimi dostępnymi środkami, polskich tańców narodowych:
•    popularyzacja mazura jako tańca salonowego, tańczonego przez 4 pary we własnej choreografii – pokazy konkursowe w karach mazurowych,
•    reklama poloneza tańczonego na otwarcie Mistrzostw przez 50 par – osobowości świata mediów, polityki i kultury,
•    pokazanie  młodemu pokoleniu tańców narodowych (hasło celebrytów: patrzcie i naśladujcie nas) poprzez atrakcyjną i współczesną formę prezentacji,
•    przygotowanie reportażu/filmu dokumentalnego z Mistrzostw oraz wydarzenia tanecznego "Bal w polskim salonie".

WSPÓŁORGANIZATORZY
Partnerami projektu będą;
1.    Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie
2.    Gimnazjum Miejskie nr 1. Instytucje udostępnią nam bezpłatnie  swoje nowoczesne przestrzenie: salę sportową, na której odbędą się Mistrzostwa i sobotni bal, sale  dla gości i obsługi technicznej.

BENEFICJENCI
Bezpośrednimi beneficjentami projektu jest młodzież, profesjonalni tancerze, tancerze amatorzy oraz zaproszone środowisko artystyczne i świat polityki.
Pośrednimi beneficjentami poprzez przekaz medialny  będą obywatele polscy i zagraniczni.
Beneficjenci w liczbach:
•    tancerze z całej Polski, uczestnicy Mistrzostw – 160 osób
•    osobowości medialne, zaproszeni goście, uczestnicy Balu – 300 osób
•    publiczność widowiskowa 800 osób (2 dni Mistrzostw)

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zadanie finansowane będzie ze środków własnych organizatora  Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie i sponsorów. Ponadto projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wyrazem docenienia naszego wydarzenia JEST ufundowanie przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego pucharów dla zwycięzców i choreografów.

RODZAJE POŻYTKU PUBLICZNEGO/ REZULTATY
Ogólnopolskie Mistrzostwa w Karach Mazurowych to wydarzenie, które zostało docenione przez specjalistów, instytucje, które w swojej statutowej działalności zajmują się realizacją  zadań publicznych takich jak: kultywowanie dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Polski Komitet do spraw UNESCO, Sekcja Polska CIOFF (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej).


Realizacja projektu przyczyni się w szczególności do:
•    podtrzymania tradycji i świadomości narodowej w obszarze narodowych tańców polskich
•    wzrostu świadomości o konieczności edukacji dotyczącej niematerialnego dziedzictwa kulturowego w zakresie nauki polskich tańców narodowych,
•    ochrony przed zapomnieniem pięknego obyczaju tańczenia na balach narodowego tańca – mazura w wyjątkowej, salonowej i konkursowej formule.
•    wychowania młodzieży w szacunku do tradycji kultury narodowej
•    aktywności środowiska lokalnego  w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i jego popularyzacji
•    wzrostu wiedzy  wśród beneficjentów, dotyczącej tańców ludowych i narodowych.
•    integracji środowiska artystycznego

Rezultaty ilościowe:
•    przeprowadzenie profesjonalnych warsztatów tanecznych(24 godziny warsztatowe)  z udziałem zaproszonych gości, osobowości świata mediów, sztuki i polityki
•    organizacja Mistrzostw, gdzie zostaną wyłonieni zwycięzcy tancerze oraz najlepsi choreografowie z całej Polski,
•    realizacja wyjątkowego wydarzenia „Bal w polskim salonie”.
•    produkcja filmu promocyjnego na nośniku DVD, nakład 2000 szt, bezpłatna dystrybucja.
•    promocja polskich tańców narodowych, przeprowadzona po raz pierwszy na tak dużą skalę włącznie z Telewizją Polską.
•    informacyjna strona internetowa poświęcona Karom Mazurowym,
•    opublikowanie 2 artykułów w prasie ogólnopolskiej, 2 audycji radiowych i  programu promocyjnego w TVP oraz wielu artykułów w prasie branżowej (tanecznej) oraz w mediach lokalnych w miastach, skąd pochodzić będą uczestnicy.